Geplaatst op 04 januari 2019 door Danny Grooters in Brandveiligheid

Brandmeldinstallatie logboek in UCare4

Brandmeldinstallatie (BMI) met Ucare4

Toelichting
Een brandmeldinstallatie is een samenstel van verschillende componenten die nodig zijn voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties. Afhankelijk van de te vervullen functie worden de componenten onderverdeeld in functiegroepen zoals vermeld in NEN 2535:

 • Automatisch- en handbrandmelders
 • Brandmeldcentrale
 • Brandalarmeringsapparatuur
 • Niet-automatische melders
 • Energievoorziening
 • Doormeldapparatuur voor storingsmelding
 • Brandmeldpost
 • Doormeldapparatuur voor brandmelding
 • Besturingsapparatuur
 • Ontvangstation voor brandmeldingen en storingsmeldingen
 • Besturingsapparatuur voor automatische beveiligingsinstallaties
 • Automatische brandbeveiligingsinstallaties

Onderhoud en inspectie
NEN 2654-1 :2015 nl
Bij brandmeldinstallaties is het belangrijk dat de beheerder BMI zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvinden. NEN 2654-1 geeft aanwijzingen en eisen hiervoor. Nadat het jaarlijks onderhoud is uitgevoerd, worden de resultaten door een bevoegde onderhoudskundige verwerkt in een rapport van onderhoud en bij een positief oordeel, worden voorzien van een certificaat van onderhoud. Hiermee wordt verklaard dat de stuurfuncties aan de eisen voldoen zoals aangegeven in het PvE.

De gebruiker moet één of meerdere personen aanwijzen die zijn opgeleid als beheerder(intern of extern). Artikel 6.20 van het Bouwbesluit verplicht de eigenaar van de brandmeldinstallatie tot het beheren, controleren en onderhouden van de installatie conform NEN 2654-1. Ongeacht of het een gecertificeerde installatie betreft. De beheerder brandmeldinstallatie heeft de taak om de maandelijkse controle en een uitgebreide controle 4-8 maandelijks uit te voeren. Mocht tijdens het jaarlijks onderhoud blijken dat de controles niet of niet consequent zijn uitgevoerd dan kan bijvoorbeeld het certificaat niet worden verlengd.

De taken van de beheerder betreffen:

 • Minimaal één keer per maand visuele controle van de brandmeldinstallatie, functionele controle van de doormelding van een brandalarm en functionele controle van de doormelding van een storingsmelding
 • Minimaal één keer per vier maanden visuele controle op de bereikbaarheid van handbrand- en automatische melders, vaststellen of zich veranderingen in het gebouw hebben voorgedaan en controle van organisatieplannen, voorschriften en dergelijke.
 • De rapportage met bevindingen en registratie van bovengenoemde werkzaamheden en constateringen in het logboek.
 • Als eigenaar/beheerder is het raadzaam een onderhoudscontract af te sluiten met een NCP-erkend branddetectiebedrijf. Het periodiek onderhoud moet ten minste één maal per jaar worden uitgevoerd conform NEN 2654-1.
 • Beheerder brandmeldinstallatie is verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens het jaarlijks onderhoud. Na de uitvoering van het onderhoud stelt het NCP erkend branddetectiebedrijf een onderhoudsrapport op voorzien van : algemene gegevens van de organisatie en installatie, bevindingen met opmerkingen, meetresultaten en aanbevelingen.
 • Wanneer certificering verplicht is, wordt het inspectiecertificaat afgegeven aan de hand van het inspectieschema van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties, inclusief en rapportage.

Documenten

 • Uitgangspunten Document van de brandmeldinstallatie.
 • Rapport van oplevering
 • Installatie attest
 • Diploma(’s) van de beheerder brandmeldinstallatie
 • Rapportage maandelijkse controle
 • Rapportage 4 – 8 maandelijkse controle
 • Onderhoud rapportages
 • Inspectierapportages
 • (inspectie)Certificaat van de installatie
 • Functiematrix en projectieschema rook-/brandmelders
 • Plattegrond van aanwezige brandvoorzieningen
 • Logboek van de installatie

Brandmeldinstallatie logboek in UCare4

Het UCare4® platform is een cloud oplossing welke ontwikkeld is op basis van jarenlange ervaring op het gebied van beheer van veiligheidscontroles en inspecties zoals brandmeldinstallaties, legionella preventie, zwembadwaterbeheer, HACCP, etc. Uitgangspunt hierbij is het borgen van taken en het registreren van informatie bij de bron en niet zoals zo vaak gebeurd eerst op papier waarna het in een later stadium administratief verwerkt moet worden. UCare4® werkt volgens het “Management by Acception” principe – geen bericht is goed bericht!

UCare4 herinnert de gebruiker eraan wanneer welke taken uitgevoerd moeten worden en of er eventueel documenten ontbreken of verlopen zijn. Onafhankelijk van je leverancier of installateur. Één applicatie voor al uw veiligheidsinspecties en controles

De belangrijkste voordelen van UCare4® zijn:

 • Verlaging kosten, geen zoektijden, geen administratie, verlaging faal- en beheerkosten
 • Automatische voortgangsbewaking, overzicht en alarmering
 • Registreren bij de bron met UCare4® mobile app
 • Onafhankelijk van contractpartij, laboratorium en branddetectiebedrijf, etc.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving, lean management en certificering
 • Logboeken altijd up-to-date en toegankelijk
 • Configureerbaar en open.

Kortom: een compleet systeem dat gestoeld is op jarenlange praktijkervaring.

BMI logboek digitaal
Vraag een demo Afspraak maken