Disclaimer

Zowel voor onze website als voor onze e-mail communicatie maken wij gebruik van een disclaimer. Beide tref je hieronder aan.

Website disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel UCare4 zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan UCare4 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. UCare4 garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. UCare4 wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Gebruik van informatie: UCare4 behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UCare4 of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruikt

Informatie derden, producten en diensten: Wanneer UCare4l links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door UCare4 worden aanbevolen. UCare4 aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door UCare4 niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen: UCare4 behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht: Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aanvullende informatie: Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever.

E-mail disclaimer

De informatie in onze e-mails en de eventueel bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en kan juridisch beschermd zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor degene(n) aan wie het gericht is of degene(n) die geautoriseerd zijn om het bericht te ontvangen. Indien het bericht niet voor jou bestemd is, word je verzocht de inhoud ervan niet te lezen, en het bericht aan ons terug te sturen. In dat geval wijzen wij je er tevens op dat het kopiëren, verspreiden of elke andere be- of verwerking van de inhoud van de e-mail en zijn bestanden strikt verboden is en zelfs onrechtmatig kan zijn.

Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending. Mocht je de e-mail niet correct hebben ontvangen, dan kun je contact opnemen met ons, met vermelding van de naam en het adres van de afzender om vervolgens de e-mail te verwijderen. De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de hem/haar beschikbaar gestelde informatie.

De gegeven informatie en/of het verleende advies kunnen echter nooit een aanleiding zijn om onze aansprakelijkheid in te roepen. Wij zijn enkele gebonden indien dit in het bericht expliciet is vermeld en voor zover deze toezegging bevestigd is door een geldig ondertekend document. E-mail die vanuit of naar een UCare4 e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden. Tenslotte wijzen wij je er op dat wij niet verantwoordelijkheid zijn voor virussen die de email mogelijk bevat.